Serwis internetowy Chrystadelfian

Czytaj z nami każdego dnia Biblię...

... a w ciągu roku przeczytasz jeden raz Stary Testament i dwa razy księgi Nowego Testamentu. Dzisiaj czytamy:

Pobierz roczny plan czytania Biblii

O Biblii

Biblia zawiera 66 ksiąg spisanych na przestrzeni około 1500 lat przez licznych autorów. Zostały one spisane w różnych miejscach świata oddalonych od siebie wieleset kilometrów, położonych na obszarze między Rzymem na zachodzie i terenami, gdzie na wschodzie leżał starożytny Babilon. Kto chciałby przeczytać Biblię w oryginale, musiałby znać trzy różne języki, którymi posługiwały się ludy starożytne. W całej tej różnorodności odnajdujemy jednak jednolite i spójne przesłanie przewijające się przez wszystkie księgi Biblii. Jest to nowina o Królestwie Bożym.
Jasne jest, że żaden człowiek nie byłby sam w stanie sprawować kontroli nad spisywaniem Biblii. Żaden z pisarzy nie mógłby w ówczesnym czasie stworzyć dzieła, które byłoby spójne z księgami spisanymi dziesiątki, czy setki lat wcześniej. Nie leżało wyłącznie w mocy zwykłego człowieka nigdy, by pisać z wielkim wyprzedzeniem o wydarzeniach, które nastąpiły w taki sposób, jak były zapowiedziane. Było to możliwe wyłącznie dzięki woli Boga, który inspirował ludzi będącymi jedynie pośrednio autorami poszczególnych ksiąg Pisma Świętego.

Kiedy powstawała Biblia

Najstarszą księgą Biblii jest prawdopodobnie Księga Joba, która powstała ok. 1500 lat p.n.e. Do kolejnych najstarszych dzieł należą Księga Rodzaju, Księga Wyjścia i Księgi Kapłańska oraz Liczb. Zostały one spisane zanim Izraelici po 40 latach wędrówki przez pustynię wkroczyli do Ziemi Obiecanej, czyli ok. 1400 lat przed Chrystusem. V Księga Mojżeszowa, czyli Księga Powtórzonego Prawa, została ukończona tuż po przekroczeniu rzeki Jordan i osiedleniu się Izraela na nowych terenach. Najpóźniej zostały napisane Ewangelia oraz Apokalipsa Świętego Jana. Ich powstanie datuje się na okres krótko przed zburzeniem Jerozolimy przez Rzymian w 70 r. po Chrystusie. Poniższa tabela ukazuje wyraźnie, jak długi jest okres, w którym spisywane były różne księgi biblijne.
Przybliżone lata powstania Biblii

Pisarze biblijni

Liczba pisarzy biblijnych jest stosunkowo duża. Powszechnie twierdzi się, że jest 8 pisarzy Nowego Testamentu. Liczba pisarzy Starego Testamentu jest trudna do ustalenia. W szczególnie księgi historyczne wykazują cechy pozwalające przypuszczać, że w ich spisywaniu mogła uczestniczyć znaczna liczba osób. Ale nie tylko liczba pisarzy była duża. Pochodzili oni również z różnych środowisk i grup społecznych. Byli wśród nich królowi i chłopi, uczeni i celnicy. Różnorodność ową ilustruje poniższe zestawienie.
Pochodzenie społeczne autorów biblijnych
Jakże różni musieli być Mojżesz i Jan! Co mogą mieć mieć wspólnego handlarz ryb z początku naszej ery z człowiekiem prowadzącym lud przez pustynię ponad 15 stuleci wcześniej, który wychowany był do tego wg modły panującej w starożytnym Egipcie?

Miejsca spisywania Biblii

W odniesieniu do Biblii zadziwia nie tylko bardzo długi czas, w którym była ona spisywana przez wielu pisarzy. Pomiędzy miejscami, gdzie księgi były spisywane leżą setki kilometrów. Są to odległości, które nawet obecnie możemy określić jako znaczne. Spójrz na mapę poniżej, która ukazuje przybliżone położenie miejsc, gdzie powstawały wybrane księgi Biblii! Listy do Hebrajczyków i Efezjan napisano w Rzymie (). Do Rzymian Paweł pisał z Koryntu (). List do Koryntian powstał w Efezie (), a na wyspie Patmos () spisana została Księga Objawienia. Z Antiochii () Paweł pisał do Galatów. Pierwsze cztery księgi Biblii powstały w pobliżu góry Synaj (), kilka kolejnych w samym Izraelu (), a Księgi proroków Ezechiela i Daniela na obszarze Babilonu ().
Miejsca spisywania Biblii

Niezwykłe powiązania wewnętrzne

Pomimo całej tej różnorodności Biblia jest zbiorem ksiąg wyróżniającym się wyjątkową spójnością. Można ją łatwo dostrzec badając wypowiedzi Biblii dotyczące najróżniejszych tematów. Pomocne są przy tym wszelkie encyklopedie, słowniki i konkordancje. Niezwykle ważne są także liczne odnośniki i odsyłacze towarzyszące tekstowi Pisma. Śledząc je odkryjemy całe „sieci” powiązań tematycznych pozwalające zapoznać się z kompletnym przekazem Biblii na dany temat. Oto przykład:

Dzięki tym niezwykłym powiązaniom możemy z całą pewnością stwierdzić, że zapowiadanym w Starym Testamencie potomkiem Abrahama, który zasiądzie na tronie Dawida, jest Jezus Chrystus.

Podobne związki między fragmentami Biblii dotyczą wielu tematów i zagadnień. Wędrówka przez różne księgi pozwala zdobyć pełen obraz zagadnienia, stojącego w centrum naszych zainteresowań, wolny od jakichkolwiek wewnętrznych sprzeczności. Na tym polega fenomen Biblii.

Do góry
© 2015 Społeczność Chrystadelfian w Polsce   ◊   o serwisie